fbpx

Zasady przetwarzania danych osobowych przez TSL Expert Sp. z o.o. Sp.k.

Szanowni Państwo,

W świetle obowiązującego od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechnie znane jako RODO), TSL Expert Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Gdyni (81-304) przy ul. Śląskiej 53, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VIII KRS pod numerem 0000710832, posiadającą REGON: 369039826, NIP: 5862326185,  jest Administratorem Państwa danych osobowych. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartych umów o współpracę/organizacji przewozów/magazynowania/innych o świadczenie usług, tj. w celu:

 1. utrzymywania z Państwem bieżącego kontaktu za pomocą narzędzi informatycznych w postaci poczty elektronicznej oraz komunikatorów (np.: Skype for business),
 2. obsługi kierowanych do Spółki zgłoszeń oraz zleceń;
 3. realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym związanych z rachunkowością, prawem podatkowym. Obowiązki takie mogą także wynikać z wydanych przez uprawnione organy i instytucje decyzji, orzeczeń i zaleceń;
 4. prowadzenia dokumentacji księgowej;
 5. prowadzenia postępowań windykacyjnych;
 6. prowadzenia postępowań sądowych;

na podstawie art 6 ust 1.b) RODO

Spółka przetwarza dane osobowe w postaci:

– imienia nazwiska, numeru PESEL, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu;

– nazwy i adresu prowadzonej działalności gospodarczej,

– numeru NIP i numeru REGON.

Ponadto Spółka może przetwarzać Państwa dane w celach marketingowych i promocyjnych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, tj. zgodnie z art., 6 ust.1 a) RODO Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolna i macie Państwo prawo odmówić udzielenia takiej zgody, jednak wówczas Spółka nie będzie w stanie informować Państwa na bieżąco o swojej działalności, oferowanych usługach i osiągnięciach.

Czas w jakim Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe jest uzależniony od celu przetwarzania danych. Spółka przetwarza Państwa dane:

 1. przez czas wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków prawnych wynikających z faktu zawarcia umowy współpracę/organizację przewozów/magazynowania/innych o świadczenie usług;
 2. przez okres wykonywania przez Spółkę ciążących na niej obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego,
 3.  przez okres przechowywania dokumentów księgowych,
 4. przez czas upoważniający do podejmowania działań sądowych i pozasądowych w związku z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o świadczenie usług/o współpracę,  przez którąkolwiek ze stron;
 5. przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy współpracę/organizację przewozów/magazynowania/innych o świadczenie usług.

Państwa dane osobowe Spółka przekazuje:

 1. biuru rachunkowemu zapewniającemu obsługę księgową i rachunkową Spółki,
 2. podmiotom świadczącemu na rzecz Spółki usługi informatyczne,
 3. podwykonawcom, którzy współpracują ze Spółką w toku wykonywania umów,
 4. zarządcom lub/i administratorom powierzchni magazynowych, terminali kontenerowych, agencjom celnym;
 5. operatorom pocztowym, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomocy prawnej.

Państwa dane nie są przekazywane poza Europejskie Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowej. Państwa dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego w wykonaniu obowiązków prawem przewidzianych w celu odprawy celnej towarów, podjęcia lub zdania towar tj.: w wykonaniu umowy o organizację przewozu lub innej umowy o świadczenie usług .Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem indywidualnych decyzji wynikających z automatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym z profilowania.

Przekazując dane osobowe mają Państwo prawo do:

 1. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 2. żądania usunięcia danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 4. dostępu do danych,
 5. przeniesienia danych do innego administratora,
 6. złożenia sprzeciwu co do sposobu przetwarzania danych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Ze wskazanych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie pisemnego wniosku do Spółki, osobiście w siedzibie Spółki, za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@tslexpert.pl

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jak i przepisy krajowe.

Z poważaniem,

TSL Expert Sp. z o.o. Sp.k.